Fundusze Unijne

Bauwer Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój firmy Bauwer Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników badań B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnej warstwowej płyty izolacyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie konkurencyjności Spółki Bauwer poprzez wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnej warstwowej płyty izolacyjnej. Projekt polega na zakupie nowoczesnej linii do produkcji płyt wermikulitowo-perlitowych.

Wartość projektu :  3 321 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich :  1 755 000,00PLN

OpenCart Bauwer sp. z o.o. - wermikulit, perlit, płyty wermikulitowe © 2021 | Google+